Bustadoppføringslova § 1a

Bustadoppføringslova § 1a regulerer lovens forhold til borettslagsboliger. Reglene i bustadoppføringslova om avtaler som omfattar rett til grunn og ny bolig, skal gjelde tilsvarende for avtaler om bolig som er tilknyttet eller skal tilknyttes en borettslagsandel.

Kort forklart

Reglene om rett til fast eiendom med eierbolig gjelder tilsvarende for avtale mellom forbruker og boligbyggelag eller annen yrkesutøver om rett til bolig som er knyttet til eller skal knyttes til andel i borettslag, dersom arbeid som er omfattet av avtalen ikke er fullført på avtaletiden. Dersom boligen er ferdigstilt på avtaletiden, gjelder avhendingsloven. Det er forbrukeren og boligbyggelaget som er parter i en slik avtale. Utbyggeren vil typisk eie alle andelene i byggetiden, og overføre dem til forbrukeren på et senere tidspunkt. Borettslaget kan gjøre gjeldende krav som knytter seg til fellesarealer, eller felles rettigheter eller plikter ellers. Eieren av en andel kan kun gjøre gjeldende krav som knytter seg til hans avtale og hans bolig.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.3o (2002-2003) Om lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og lov om burettslag (burettslagslova)

Video om bustadoppføringslova § 1a

Lovteksten

§ 1a. Burettslagbustader

Reglane om rett til fast eigedom med eigarbustad, jf. § 1 første ledd bokstav b, gjeld tilsvarande for avtale mellom forbrukar og bustadbyggjelag eller annan yrkesutøvar om rett til bustad som er knytt til eller skal knytast til andel i burettslag, dersom arbeid som er omfatta av avtalen, ikkje er fullført på avtaletida.​ Overføring eller teikning av andel i burettslaget skal reknast som heimelsoverføring dersom burettslaget har heimel til eigedommen.

Avtalen skal opplyse om kontantvederlag, andel fellesgjeld i burettslaget og den samla summen av desse beløpa.

Burettslaget kan gjere gjeldande krav som knyter seg til fellesareal eller felles rettar eller plikter elles.

Kilde

Bustadoppføringslova § 1a med lovkommentar

lovkommentar