Bustadoppføringslova § 1b

Bustadoppføringslova § 1b regulerer lovens anvendelse for eierseksjonssameier. Bestemmelsen fungerer som en henvisning til eierseksjonsloven, hvor det nærmere innholdet følger av eierseksjonsloven § 60 første ledd tredje punktum.

Kort forklart

Bestemmelsen gir styret i et eierseksjonssameie rett til å gjøre gjeldende krav som knytter seg til fellesarealer etter reglene i eierseksjonsloven § 60 første ledd tredje punktum. Styret kan gjøre seksjonseierens krav på grunn av mangler ved eller forsinket ferdigstillelse av fellesarealer gjeldende mot utbyggeren av sameiet. Dette innebærer en utvidelse av sameiets partsevne. Kravet må være knyttet til fellesarealene. Utover dette kan styret representere seksjonseierne i «saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter».

Relevante rettskilder

Prop.39 L (2016-2017) Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)

Video om bustadoppføringslova § 1b

Lovteksten

§ 1b. Eigarseksjonssameige

Styret i eit eigarseksjonssameige kan gjere gjeldande krav som knyter seg til fellesareal etter reglane i eierseksjonsloven § 60 første ledd tredje punktum.

Kilde

Bustadoppføringslova § 1b med lovkommentar

lovkommentar