Bustadoppføringslova § 2

Bustadoppføringslova § 2 inneholder definisjoner av lovens parter. For at bustadoppføringslova skal komme til anvendelse på en avtale, må den aktuelle avtalen være inngått mellom en forbruker og en entreprenør.

Kort forklart

Bustadoppføringslova kommer til anvendelse ved avtaler mellom forbruker og entreprenør. Som «forbruker» regnes enhver fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. En person som skal videreselge boligen, eller leie den ut, kan anses for å være en forbruker i lovens forstand. En person som aktivt kjøper eiendom utelukkende for å generere leieinntekter kan imidlertid tenkes å falle utenfor lovens forbrukerdefinisjon. Vedrørende entreprenøren, stiller loven et krav til at avtalen med forbrukeren må være inngått som legg i næringsvirksomhet. Loven gjelder ikke for «vennetjenester» eller dugnadsarbeid.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 2

Lovteksten

§ 2. Partane

Som forbrukar vert rekna ein fysisk person som ikkje hovudsakleg handlar som ledd i næringsverksemd.

Lova gjeld berre dersom entreprenøren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, medrekna tilfelle der organisasjonar eller offentleg verksemd mot godtgjersle står for yting som er ledd i oppføring av ny eigarbustad.

Kilde

Bustadoppføringslova § 2 med lovkommentar

lovkommentar