Bustadoppføringslova § 20

Bustadoppføringslova § 20 inneholder vilkårene for at forbrukeren skal kunne heve avtalen ved forsinkelse fra entreprenørens side.

Kort forklart

Hovedregelen er at forbrukeren kan heve avtalen dersom forsinkelsen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd. Det må vurderes konkret om forsinkelsen er av slik art at det er rimelig for forbrukeren å si seg løst fra avtalen. Et sentralt moment ved vurderingen bør være utsiktene for rett oppfyllelse for den resterende ytelsen. Forbrukeren må gi entreprenøren melding om at han ønsker å heve avtalen før overtagelse. Etter overtagelse kan avtalen ikke heves etter bestemmelsen her. Forbrukeren har også rett til å heve avtale om rett til grunnen som er inngått med noen andre enn entreprenøren selv, dersom avtalen med entreprenøren blir hevet.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 20

Lovteksten

§ 20. Heving

Forbrukaren kan heve avtalen dersom forseinkinga inneber eit vesentleg avtalebrot. Forbrukaren kan òg heve avtalen dersom det er klårt at det kjem til å oppstå forseinking som nemnd i første punktum. Forbrukaren kan berre heve avtalen dersom det er gjeve melding til entreprenøren om hevingskravet før overtaking.

Vert avtalen med entreprenøren heva fordi entreprenørens yting er forseinka, kan forbrukaren òg heve avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren dersom

a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, og

b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

I slike tilfelle kan forbrukaren jamvel heve avtalen med entreprenøren dersom avtalen om rett til grunnen blir heva på grunn av forseinking. Blir begge avtalane heva, skal hevingsoppgjeret skje etter § 21 tredje ledd.

Kilde

Bustadoppføringslova § 20 med lovkommentar

lovkommentar