Bustadoppføringslova § 21

Bustadoppføringslova § 21 regulerer rettsvirkningene av et hevingsoppgjør som følge av forsinkelse fra entreprenørens side. Bestemmelsen må suppleres av bestemmelsene om erstatning i bustadoppføringslova § 22, som også regulerer forholdet til bestemmelsene om dagmulkt.

Kort forklart

Når avtalen heves, har entreprenøren krav på vederlag for det som er utført i samsvar med avtalen. Hevingen skal skje med virkning for den delen av avtalen som ikke er oppfylt. Tilbakeføring av ytelsene vil normalt ikke være praktisk i disse tilfellene. Etter at avtalen er hevet, skal entreprenøren i rimelig omfang sikre det utførte arbeidet, samt materialer og utstyr på byggeplassen. Entreprenøren skal forlate byggeplassen, og forbrukeren må overta ansvaret for videre sikring. Hvis forbrukeren bruker av utstyret og materialene på byggeplassen til å fullføre arbeidet, skal han betale et rimelig vederlag for bruken. Vederlaget blir en del av kostnadene med fullføringen, se bustadoppføringslova § 22.

Når det gjelder avtaler om rett til fast eiendom som omfatter ny eierbolig, vil forbrukeren kunne velge den formen for heving som er vanlig i entrepriseforhold. Det bør likevel også være mulig med slik heving som er vanlig i kjøpsforhold, det vil si tilbakeføring av ytelsene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 21

Lovteksten

§ 21. Verknadene av heving

Vert avtalen heva, har entreprenøren krav på vederlag for det som er utført i samsvar med avtalen. Vederlaget skal fastsetjast på grunnlag av dei prisane som er avtalt, eller dersom dette ikkje let seg gjere, etter føresegnene i § 41 andre ledd.

Etter heving skal entreprenøren i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på byggjeplassen. Forbrukaren har rett til å gjere seg nytte av utstyr og materialar som finst på byggjeplassen, og som trengst til fullføringa av arbeidet. For den bruken skal det betalast eit rimeleg vederlag.

Ved avtalar om rett til fast eigedom med ny eigarbustad (§ 1 første ledd bokstav b), kan forbrukaren krevje at hevingsoppgjeret, i staden for etter første og andre ledd, skal skje ved at kvar parts plikt til å oppfylle fell bort. Er avtalen heilt eller delvis oppfylt, har kvar part krav på å få att det som er ytt. Entreprenøren kan krevje vederlag for verdireduksjon som forbrukaren svarer for. Ein part kan likevel halde attende det som er motteke, til den andre parten gjev frå seg det mottekne. Det same gjeld når parten har krav på skadebot eller rente, og det ikkje blir gjeve fullgod trygd for kravet.

Fører hevinga til at ein bustad som er teken over, skal tilbakeførast til entreprenøren, skal forbrukaren føre slikt forsvarleg tilsyn med bustaden som er rimeleg etter tilhøva. Forbrukaren kan krevje dekt nødvendige kostnader med tilsynet.

Kilde

Bustadoppføringslova § 21 med lovkommentar 

lovkommentar