Bustadoppføringslova § 22

Bustadoppføringslova § 22 regulerer forbrukerens krav på erstatning ved heving av avtalen som følge av forsinkelse fra entreprenørens side. 

Kort forklart

Forbrukeren kan kreve dekket nødvendige merkostnader som følger av at noen andre må fullføre arbeidet. Videre kan forbrukeren kreve dekket alle former for økonomisk tap, så lenge det ikke ligger utenfor det som entreprenøren med rimelighet kunne regne med som en følge av forsinkelsen. Bestemmelsen oppstiller et erstatningsansvar for entreprenøren uten hensyn til skyld. Hvis forsinkelsen skyldes en hindring utenfor entreprenørens kontroll, kan han kreve tilleggsfrist etter bustadoppføringslova § 11. Da vil det ikke foreligge noen forsinkelse, og således heller ikke noe grunnlag for krav om heving og erstatning. Forbrukeren kan ikke kreve dagmulkt for tiden etter hevingen. Når avtale heves, skal entreprenøren ikke lenger fullføre arbeidet. Et krav på dagmulkt vil i slike tilfeller ikke gi noen mening.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 22

Lovteksten

§ 22. Skadebot ved heving

Ved heving kan forbrukaren krevje dekt nødvendige meirkostnader som følgjer av at andre må fullføre arbeidet. I tillegg kan forbrukaren krevje bøtt anna økonomisk tap som forseinkinga fører til, så langt entreprenøren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av forseinkinga. Forsømer forbrukaren å avgrense tapet gjennom rimelege tiltak, blir skadebota sett ned tilsvarande.

Forbrukaren kan ikkje krevje dagmulkt for tida etter hevinga, og pådregen dagmulkt går til frådrag i skadebot etter første ledd andre punktum.

Kilde

Bustadoppføringslova § 22 med lovkommentar

lovkommentar