Bustadoppføringslova § 23

Bustadoppføringslova § 23 handler om lemping av ansvar i forbindelse med dagmulkt og erstatning. Tilsvarende bestemmelser finnes i kjøpsloven § 70 andre ledd og håndverkertjenesteloven § 30 tredje ledd.

Kort forklart

Forbrukerens krav på dagmulkt og erstatning kan lempes hvis det vil virke urimelig overfor entreprenøren ut fra omfanget av arbeidet, størrelsen på tapet og forholdene for øvrig. Lemping vil kun være aktuelt i unntakstilfeller, og det skal mye til før et ansvar for en næringsdrivende entreprenør skal bli lempet. Her kan det imidlertid tas hensyn til om han driver stor eller liten virksomhet.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 23

Lovteksten

§ 23. Lemping av ansvar

Dagmulkt eller skadebot kan setjast ned dersom det vil verke urimeleg for entreprenøren ut frå omfanget av arbeidet, storleiken av tapet og tilhøva elles.

Kilde

Bustadoppføringslova § 23 med lovkommentar

lovkommentar