Bustadoppføringslova § 24

Bustadoppføringslova § 24 gir forbrukeren rett til å holde tilbake hele eller deler av vederlaget for å sikre at hans krav som følge av forsinkelsen blir dekket.

Kort forklart

Forbrukeren kan holde tilbake hele eller deler av vederlaget til dekning av sitt krav mot entreprenøren som følge av forsinkelse fra hans side. Hvor stor del av vederlaget som kan holdes tilbake, beror på hva som er nødvendig for å kunne motregne hans krav mot entreprenørens vederlagskrav. Det er forbrukeren selv som bærer risikoen for egne forutsetninger. Dersom han holder tilbake mer enn nødvendig, eller ikke har noe krav som gir rettmessig grunnlag for å holde tilbake vederlaget, vil betalingen anses for å være forsinket. Dette kan gi grunnlag for misligholdsvirkninger.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 24

Lovteksten

§ 24. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag

Har forbrukaren krav som følgje av forseinkinga, kan forbrukaren halde tilbake så mykje av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt.

Kilde

Bustadoppføringslova § 24 med lovkommentar

lovkommentar