Bustadoppføringslova § 25

Bustadoppføringslova § 25 regulerer når det foreligger en mangel ved arbeidet. Bestemmelsen må leses i sammenheng med bustadoppføringslova §§ 26 og 27 om opplysninger, samt bustadoppføringslova § 28 om tidspunktet for mangelsvurderingen.

Kort forklart

Det foreligger en mangel ved entreprenørens ytelse dersom resultatet ikke samsvarer med de kravene som følger av avtalen. Utgangspunktet for mangelsvurderingen vil alltid være avtalen mellom partene. Forbrukeren kan kreve den ytelsen som er avtalt, og verken mer eller mindre. Det foreligger også en mangel dersom resultatet ikke samsvarer med kravene som følger av bustadoppføringslova § 7, § 9 og § 13. Videre vil det foreligge en mangel dersom resultatet ikke samsvarer med offentligrettslige krav som er stilt i lov eller i medhold av lov. Her vil bestemmelser i plan- og bygningsloven og byggeforskriften som er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven være sentrale. Andre offentligrettslige krav kan for eksempel være krav til det elektriske anlegget, samt krav som stilles ut fra miljøhensyn.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 25

Lovteksten

§ 25. Mangel

Det ligg føre mangel dersom resultatet ikkje er i samsvar med dei krava som følgjer av avtalen eller av føresegnene i §§ 7, 9 og 13. Mangel ligg likevel ikkje føre dersom avviket kjem av forhold på forbrukarens side.

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje er i samsvar med offentlegrettslege krav som er stilt i lov eller i medhald av lov. Dette gjeld likevel ikkje dersom tilhøva viser at forbrukaren for så vidt ikkje bygde på entreprenørens sakkunnskap og vurdering, eller ikkje hadde rimeleg grunn til å gjere det.

Kilde

Bustadoppføringslova § 25 med lovkommentar

lovkommentar