Bustadoppføringslova § 26

Bustadoppføringslova § 26 regulerer mangelsvurderingen i tilfeller hvor entreprenøren ikke har gitt forbrukeren alle relevante opplysninger om ytelsen. Dette betegnes som mangelfulle, eller manglende, opplysninger.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer de tilfeller hvor forbrukeren før avtalen ble inngått ikke fikk relevante opplysninger om arbeidet, materialene eller eiendommen, som entreprenøren kjente eller måtte kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få. Opplysningene må være av slik art at det ikke kan være noen rimelig grunn til at entreprenøren ikke var kjent med dem. Opplysningene må også være tilstrekkelig relevante, slik at forbrukeren objektivt sett må forventes å ha fått dem. Hvis det er egenskaper ved ytelsen som er spesielt viktige for forbrukeren, må han gjøre entreprenøren oppmerksom på dette. Et eksempel på en mangel kan være at entreprenøren ikke har gitt opplysninger om miljømessige forhold ved arbeidet, materialene eller eiendommen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 26

Lovteksten

§ 26. Manglande opplysningar

Mangel ligg òg føre dersom forbrukaren før avtalen vart gjort ikkje har fått opplysningar om arbeidet, materialane eller eigedomen som entreprenøren kjende eller måtte kjenne til, og som forbrukaren hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gjevne.

Kilde

Bustadoppføringslova § 26 med lovkommentar

lovkommentar