Bustadoppføringslova § 27

Bustadoppføringslova § 27 regulerer tilfeller hvor entreprenøren har gitt feil opplysninger om egenskaper eller bruk i forbindelse med avtaleinngåelsen eller markedsføringen, slik at resultatet ikke svarer til disse. 

Kort forklart

Det foreligger en mangel ved ytelsen dersom resultatet ikke svarer til opplysninger som er gitt om egenskaper eller bruk. Opplysningene kan være gitt i forbindelse med avtaleinngåelsen, eller ved markedsføring. Det mest vanlige er at opplysningene blir gitt av entreprenøren selv, hans ansatte eller kontraktsmedhjelpere. Bestemmelsen gjelder imidlertid også for opplysninger gitt av andre. Dette vil i praksis særlig gjelde produsenter, importører og grossister. Bestemmelsen gjelder bare opplysninger som kan ha innvirket på avtalen. Uriktige opplysninger medfører heller ingen mangel dersom de blir rettet opp i på en tydelig måte, og i tide. Det vil som regel måtte være før avtaleinngåelsen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 27

Lovteksten

§ 27. Urette opplysningar

Mangel ligg òg føre dersom resultatet ikkje svarer til opplysningar om eigenskapar eller bruk som er gjevne i samband med avtaleinngåinga eller ved marknadsføring

a. av entreprenøren eller på entreprenørens vegner, eller

b. av nokan annan i eigenskap av eller på vegner av materialleverandør eller tidlegare salsledd.

Første ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og opplysningane ikkje er retta i tide på ein tydeleg måte.

Kilde

Bustadoppføringslova § 27 med lovkommentar

lovkommentar