Bustadoppføringslova § 28

Bustadoppføringslova § 28 regulerer hvilket tidspunkt man skal ta utgangspunkt i når man skal vurdere om entreprenørens arbeid er mangelfullt. 

Kort forklart

Hovedregelen etter bestemmelsens første ledd er at mangelsvurderingen skal foretas med utgangspunkt i forholdene på overtagelsestidspunktet. Dette gjelder selv om mangelen først viser seg senere, da disse regnes for å ha vært latente ved overtagelsen.

Entreprenøren kan også være ansvarlig for mangler som oppstår etter overtagelsestidspunktet. Dette gjelder for det første dersom årsaken til mangelen er et kontraktsbrudd fra entreprenørens side, for eksempel at han har gitt uriktig informasjon om bruk og vedlikehold. For det andre kan entreprenøren også bli ansvarlig for senere mangler hvis han ved garanti eller på annen måte har påtatt seg ansvar for visse egenskaper eller andre forhold ved ytelsen. Dette omtales gjerne som funksonsgaranti. Hva denne garantien dekker og ikke dekker, må avgjøres etter en nærmere tolkning av garantien.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 28

Lovteksten

§ 28. Tidspunktet for mangelsvurderinga

Om ytinga frå entreprenøren har mangel eller ikkje, skal avgjerast ut frå tilhøva på overtakingstidspunktet sjølv om mangelen viser seg først seinare.

Entreprenøren svarer òg for feil som oppstår seinare, dersom årsaks til feilen er eit avtalebrot frå entreprenøren. Det same gjeld dersom entreprenøren ved garanti eller på annan måte har teke på seg ansvar for eiegenskapar eller anna ved ytinga fram til eit seinare tidspunkt.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-28/

lovkommentar