Bustadoppføringslova § 29

Bustadoppføringslova § 29 gir en oversikt over hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor entreprenøren når det foreligger mangel ved entreprenørens ytelse. Bestemmelsen er kun ment å være en oversiktsbestemmelse, og er ikke selvstendig hjemmel for de enkelte kravene. 

Kort forklart

Hvis entreprenørens ytelse er mangelfull, kan forbrukeren for det første holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre sitt mangelskrav. For det andre kan forbrukeren kreve mangelen rettet, kreve prisavslag eller heve avtalen. Disse mangelsbeføyelsene er alternative, som innebærer at forbrukeren for eksempel ikke kan kreve både retting og heving. Til slutt kan forbrukeren også kreve erstattet økonomisk tap som han lider som følge av mangelen.

Bestemmelsene om mangler gjelder tilsvarende for andre feil ved entreprenørens oppfyllelse, så langt de passer. Dette gjelder for eksempel ved brudd på sideplikter.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 29

Lovteksten

§ 29. Forbrukarens krav som følgje av mangel

Ligg det føre mangel, kan forbrukaren

a. halde attende vederlag etter § 31,

b. krevje mangelen retta etter § 32, krevje prisavslag etter § 33 eller heve etter § 34,

c. krevje skadebot etter § 35.

For andre feil ved entreprenørens oppfylling gjeld føresegnene om manglar så langt dei høver.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-29/

lovkommentar