Bustadoppføringslova § 3

Bustadoppføringslova § 3 regulerer krav som skal og kan stilles til avtalen mellom entreprenøren og forbrukeren. Første ledd inneholder en regel som verner om forbrukeren, mens andre ledd sier noe om kravet til skriftlig avtale.

Kort forklart

Først og fremst kan det ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som stiller forbrukeren i en dårligere posisjon enn det som følger av reglene i bustadoppføringslova. Denne regelen er begrunnet i forbrukervernhensyn. Partene står fritt til å avtale vilkår som stiller forbrukeren i en bedrposisjon enn det som følger av loven. Videre kan partene kreve at avtalen blir satt opp skriftlig. Det er følgelig ikke et absolutt vilkår om skriftlighet etter bustadoppføringslova, og muntlige avtaler vil også være bindende. Bevishensyn og hensyn til en ryddig avtaleinngåelse og gjennomføring av byggeprosjektet tilsier imidlertid at avtaler som inngås etter bustadoppføringslova, bør inngås skriftlig.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 3

Lovteksten

§ 3. Avtalen

Det kan ikkje avtalast eller gjerast gjeldande vilkår som er dårlegare for forbrukaren enn det som følgjer av føresegnene i lova her.

Partane kan krevje at avtalen vert sett opp skriftleg.

Kilde

Bustadoppføringslova § 3 med lovkommentar

lovkommentar