Bustadoppføringslova § 30

Bustadoppføringslova § 30 regulerer forbrukerens plikt til å reklamere, det vil si gjøre mangelen gjeldende. Forbrukeren må reklamere innenfor reklamasjonsfristene for å kunne gjøre sitt mangelskrav gjeldende. 

Kort forklart

Hovedreglene om reklamasjonsfristene følger av bestemmelsens første ledd. For det første må forbrukeren gi entreprenøren beskjed om at han gjør mangelen gjeldende innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dette er den relative reklamasjonsfristen. Den relative fristen bør som hovedregel ikke være kortere enn to måneder. Forbrukeren må ha rimelig tid på seg til å oppdage mangelen, og det må tas hensyn til at han vanligvis ikke har noen byggteknisk kompetanse.

For det andre kan en mangel senest gjøres gjeldende fem år etter overtagelsen. Dette er den absolutte reklamasjonsfristen. Entreprenøren kan ha påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid enn fem år, ved for eksempel en garanti. I så fall gjelder denne i stedet for den absolutte reklamasjonsfristen.

Bestemmelsens andre og tredje ledd handler om mangler som blir oppdaget ved overtagelsen eller ved senere befaring. Disse må gjøres gjeldende «så snart råd er». Dette er et strengere krav enn «innen rimelig tid», og innebærer at forbrukeren vanligvis må reklamere over slike mangler innen få dager.

Hvis entreprenøren eller noen som han svarer for har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, kan entreprenøren ikke gjøre gjeldende at det er reklamert for sent. Forbrukeren kan likevel miste kravet sitt etter foreldelsesreglene, se femte ledd.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 30

Lovteksten

§ 30. Reklamasjon

Forbrukaren mistar retten til å gjere ein mangel gjeldande dersom det ikkje er gjeve melding til entreprenøren om at mangelen blir gjord gjeldande innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga mangelen. Ein mangel kan ikkje gjerast gjeldande seinare enn fem år etter overtakinga. Entreprenøren kan likevel ha teke på seg å svare for manglar i lengre tid.

Vil forbrukaren gjere gjeldande manglar som var eller burde ha vore oppdaga ved overtakinga, må dette gjerast så snart råd er dersom overtakinga skjer ved overtakingsforretning.

Når det blir halde seinare synfaring etter bustadoppføringslova § 16, må forbrukaren gjere gjeldande manglar som var eller burde ha vore oppdaga, så snart råd er.

Entreprenøren kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen, om mangelen kjem av at entreprenøren eller nokon entreprenøren svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles.

Retten til å gjere ein mangel gjeldande kan òg bli mista etter reglane om forelding i foreldingslova.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-30/

lovkommentar