Bustadoppføringslova § 31

Bustadoppføringslova § 31 regulerer forbrukerens rett til å holde tilbake vederlaget i de tilfeller hvor det foreligger en mangel ved entreprenørens ytelse. Forbrukeren kan bare holde tilbake så mye av vederlaget som er nødvendig for å sikre at mangelskravet blir dekket.

Kort forklart

Hvis forbrukeren har et krav mot entreprenøren som følge av mangel ved entreprenørens ytelse, kan han holde tilbake en så stor del av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet blir dekket. Hva som er «nødvendig» for å sikre at kravet blir dekket, må vurderes konkret. Ifølge forarbeidene skal forbrukeren gis et «slingringsmonn» ved vurderingen. Hvis forbrukeren holder tilbake for mye, eller ikke har noe krav som gir grunnlag for tilbakehold, vil betalingen anses for å være forsinket. Forbrukeren må da betale forsinkelsesrenter, og kan bli ansvarlig overfor entreprenøren for å ha misligholdt sine forpliktelser etter avtalen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 31

Lovteksten

§ 31. Forbrukarens rett til å halde attende vederlag

Har forbrukaren krav som følge av mangelen, kan forbrukaren halde tilbake så mykje av vederlaget som er nødvendig for å sikre at kravet vert dekt.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-31/

lovkommentar