Bustadoppføringslova § 32

Bustadoppføringslova § 32 handler om retting av mangel og skade. Bestemmelsen gir forbrukeren, på nærmere bestemte vilkår, rett til å kreve at entreprenøren retter mangelen. Entreprenøren kan også kreve å rette mangelen på eget initiativ, og avverge øvrige mangelskrav fra forbrukeren.

Kort forklart

Som hovedregel kan forbrukeren kreve at entreprenøren retter mangelen. Dette gjelder såfremt retting ikke medfører uforholdsmessige kostnader eller ulemper for entreprenøren. Retteplikten omfatter mer enn bare selve mangelen. Hvis mangelen har ført til skade på annet arbeid eller eiendom som er omfattet av avtalen mellom forbrukeren og entreprenøren, skal denne skaden også rettes. Skaden må være en nærliggende og påregnelig følge av mangelen.

Bestemmelsens andre ledd regulerer entreprenørens rett til å rette mangelen. Entreprenøren kan selv kreve å rette en mangel som blir gjort gjeldende av forbrukeren. Retting må ikke påføre forbrukeren vesentlig ulempe, og forbrukeren må ikke ha særlig grunn til å motsette seg retting. Eksempler på forhold som kan gi forbrukeren grunn til å motsette seg retting kan være at retting medfører utflytting eller mye bråk. Entreprenøren kan ha gjort flere mislykkede forsøk på retting tidligere.

Retting skal i utgangspunktet skje innen rimelig tid etter at forbrukeren har gjort mangelen gjeldende, og har gjort det mulig for entreprenøren å rette den. Entreprenøren må selv bære kostnadene ved rettingen. Entreprenøren kan likevel, under visse omstendigheter, kreve pristillegg for nødvendig arbeid og materialer.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 32

Lovteksten

§ 32. Retting av mangel og skade

Forbrukaren kan krevje at entreprenøren rettar ein mangel om ikkje rettinga vil føre til kostnader eller ulemper som ikkje står i rimeleg høve til det forbrukaren oppnår. Skade som mangelen har ført til på arbeid eller eigedom som er omfatta av avtalen mellom forbrukaren og entreprenøren, skal òg rettast dersom skaden er ei nærliggjande og pårekneleg følgje av mangelen.

Vil forbrukaren gjere gjeldande ein mangel, har entreprenøren krav på å få rette mangelen dersom rettinga kan skje utan vesentleg ulempe for forbrukaren, og forbrukaren heller ikkje elles har særleg grunn til å setje seg imot retting.

Retting skal skje innan rimeleg tid etter at forbrukaren har gjort mangelen gjeldande og har gjort det mogleg for entreprenøren å rette. Skal det vere synfaring etter buoppfl. § 16, kan retting utstå til etter synfaringa dersom det ikkje er til ulempe for forbrukaren.

Retting skjer for entreprenørens rekning. Entreprenøren skal bere tilkomsutgifter, utgifter til kosntatering av mangelen og andre utgifter som er ei direkte og nødvendig følge av rettinga. Entreprenøren kan likevel krevje pristillegg for arbeid og materialer som ikkje er omfatta av prisen, og som ville ha vore nødvendige jamvel om ytinga hadde vore utan mangel frå først av.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-32/

lovkommentar