Bustadoppføringslova § 33

Bustadoppføringslova § 33 regulerer forbrukerens rett til å kreve prisavslag som følge av mangel ved entreprenørens ytelse. 

Kort forklart

Hvis mangelen ikke blir rettet i henhold til bustadoppføringslova § 32, kan forbrukeren kreve prisavslag. Retten til å kreve prisavslag gjelder følgelig kun dersom mangelen ikke blir rettet, enten etter krav fra forbrukeren eller fra entreprenøren selv. Forbrukeren kan heller ikke kreve prisavslag hvis han avslår retting som entreprenøren har rett til å utføre.

Prisavslaget skal tilsvare kostnaden med å få mangelen utbedret. Hvis utbedringskostnadene står i misforhold til resultatet for forbrukeren, skal prisavslaget tilsvare den faktiske verdireduksjonen. Også ikke-økonomiske ulemper som forbrukeren opplever, kan unntaksvis kan være relevante ved beregningen av verdireduksjonen.

Relevante rettskilder

HR-2018-392-A

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 33

Lovteksten

§ 33. Prisavslag

Dersom ein mangel ikkje blir retta i samsvar med § 32, kan forbrukaren krevje prisavslag. Dette gjeld likevel ikkje dersom forbrukaren avslår retting som entreprenøren har rett til å utføre etter § 32 andre ledd.

Prisavslaget skal vere lik kostnadene for forbrukaren med å få mangelen retta, bortsett frå slike kostnader som er nemnde i § 32 fjerde ledd tredje punktum. Blir kostnadene urimeleg høge i høve til det mangelen har å seie for forbrukaren, skal prisavslaget vere lik den verdireduksjonen som mangelen medfører. Prisavslaget skal likevel minst tilsvare det entreprenøren har spart ved ikkje å levere mangelfri yting.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-33/

lovkommentar