Bustadoppføringslova § 34

Bustadoppføringslova § 34 regulerer vilkårene for at forbrukeren skal kunne heve avtalen som følge av mangel ved entreprenørens ytelse. 

Kort forklart

Forbrukeren kan heve avtalen dersom mangelen innebærer et vesentlig kontraktsbrudd. Ved vurderingen av om kontraktsbruddet er vesentlig, er det naturlig å ta utgangspunkt i spørsmålet om forbrukeren har rimelig grunn til å si seg fra et videre samarbeid med entreprenøren på grunn av kontraktsbruddet. Det må også vurderes om prisavslag kan være mer hensiktsmessig enn heving.

Bustadoppføringslova § 21 gjelder tilsvarende for virkningene av heving på grunnlag av mangel ved entreprenørens ytelse.

Forbrukeren kan, på visse vilkår, heve en avtale om rett til grunnen som er inngått med andre enn entreprenøren, dersom avtalen med entreprenøren blir hevet.

Relevante rettskilder

HR-2016-219-A

Rt. 1998 s. 1510

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 34

Lovteksten

§ 34. Heving

Forbrukaren kan heve avtalen dersom mangelen inneber eit vesentleg avtalebrot. Forbrukaren kan òg heve avtalen før overtakingstidspunktet dersom det er klårt at ytinga kjem til å få ein slik mangel som nemnd i første punktum.

Om verknadene av heving gjeld § 21 tilsvarande.

Vert avtalen med entreprenøren heva på grunn av mangel ved entreprenørens yting, kan forbrukaren òg heve avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren dersom

a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, og

b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

I slike tilfelle kan forbrukaren jamvel heve avtalen med entreprenøren dersom avtalen om rett til grunnen blir heva på grunn av mangel. Blir begge avtalane heva, skal hevingsoppgjeret skje etter § 21 tredje ledd.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-34/

lovkommentar