Bustadoppføringslova § 35

Bustadoppføringslova § 35 gjelder forbrukerens rett til å kreve erstatning når det foreligger mangel ved entreprenørens ytelse. Bestemmelsen regulerer vilkårene for erstatningskravet.

Kort forklart

Entreprenøren er som hovedregel ansvarlig for økonomisk tap som forbrukeren lider som følge av mangelen ved entreprenørens ytelse. Ansvaret er objektivt. Det innebærer at entreprenøren vil være ansvarlig for alt økonomisk tap som følge av mangelen, uavhengig av om han er å bebreide for mangelen.

Dette gjelder imidlertid ikke hvis mangelen oppstod på grunn av hindring utenfor entreprenørens kontroll. Entreprenøren må heller ikke ha regnet med hindringen på avtaletidspunktet. Hvis han kunne eller burde forutsett hindringen da han inngikk avtalen, vil han ikke være fritatt for ansvar. Entreprenøren må heller ikke ha hatt mulighet til å overvinne eller unngå følgene av hindringen. Hvis alle disse vilkårene for ansvarsfritak foreligger, vil entreprenøren likevel ikke være erstatningsansvarlig for det økonomiske tapet som forbrukeren lider som følge av mangelen.

Entreprenøren svarer også for sine folk som utfører arbeid etter avtalen med forbrukeren, også kalt underentreprenører. En materialleverandør skal ikke regnes som en underentreprenør.

Bestemmelsens tredje ledd avgrenser entreprenørens kontrollansvar for mangler i forbindelse med skade på ting. For skade på ting som ikke står i nær og direkte sammenheng med entreprenørens ytelse, vil erstatningsansvaret for mangel bortfalle dersom entreprenøren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse fra hans side.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 35

Lovteksten

§ 35. Skadebot ved mangel

Økonomisk tap som kjem av ein mangel, og som ikkje er dekt ved prisavslag etter bustadoppføringslova § 33, kan forbrukaren krevje bøtt utan at det ligg føre skyld på entreprenørens side. Dette gjeld likevel ikkje så langt entreprenøren godtgjer at mangelen oppstod på grunn av ei hindring utanfor entreprenørens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at entreprenøren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at entreprenøren kunne ha overvunne eller unngått følgjene av hindringa.

Ligg årsaka til mangelen hos ein underentreprenør som etter avtale med entreprenøren skal utføre arbeidet eller delar av det, er entreprenøren ansvarsfri berre dersom underentreprenøren òg ville vere ansvarsfri etter føresegnene i første ledd.

Forbrukaren kan jamvel krevje skadebot for skade på ting som ikkje står i nokon nær og direkte samanheng med entreprenørens yting. Men dette skadebotansvaret fell bort dersom entreprenøren godtgjer at tapet ikkje kjem av feil eller forsøming på entreprenørens side.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-35/

lovkommentar