Bustadoppføringslova § 37

Bustadoppføringslova § 37 regulerer forbrukerens krav mot tidligere avtaleparter som følge av mangel ved entreprenørens ytelse. I tillegg inneholder bestemmelsens fjerde ledd en særskilt regel om reklamasjonsfrist for mangelskrav fra entreprenøren mot en tidligere avtalepart.

Kort forklart

Forbrukeren kan gjøre gjeldende krav mot tidligere avtalepart som følge av mangel ved entreprenørens ytelse. Den tidligere avtaleparten må ha inngått avtalen som ledd i næringsvirksomhet. En forutsetning for kravet er at forbrukeren har et mangelskrav mot entreprenøren. Kravet kan gjøres gjeldende i flere ledd, for eksempel overfor den som har levert materialer til en underentreprenør.

Avtaler i tidligere ledd som innskrenker mangelsansvaret kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukeren i større grad enn det som kunne ha vært avtalt mellom entreprenøren og forbrukeren.

Bestemmelsens tredje ledd regulerer forbrukerens reklamasjonsplikt. For at han skal kunne gjøre gjeldende krav overfor en tidligere avtalepart, må han reklamere overfor den tidligere avtaleparten innenfor de samme reklamasjonsfristene som gjelder i forholdet til entreprenøren.

Bestemmelsens fjerde ledd gjelder entreprenørens krav mot tidligere avtalepart i tilfeller hvor forbrukeren gjør gjeldende krav mot entreprenøren som også kunne vært gjort gjeldende mot en tidligere avtalepart etter første til tredje ledd.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 37

Lovteksten

§ 37. Krav mot bakre ledd

Forbrukaren kan gjere sitt krav som følgje av mangel gjeldande mot ein tidlegare avtalepart som har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd, i same mon som mangelen kan gjerast gjeldande av entreprenøren eller annan avtalepart.

Avtale som innskrenkar det kravet entreprenøren eller ein annan avtalepart har, kan ikkje gjerast gjeldande mot forbrukaren i større mon enn det som kunne ha vore avtalt mellom forbrukaren og entreprenøren.

Ved krav mot tidlegare avtalepart gjeld føresegnene om reklamasjon i § 30 tilsvarande for tilhøvet mellom forbrukaren og den tidlegare avtaleparten.

I den mon forbrukaren gjer gjeldande krav mot entreprenøren som òg kunne ha vore gjort gjeldande mot ein tidlegare avtalepart, gjeld reklamasjonsfristen i bustadoppførinsglova § 30 første ledd andre punktum for vidare mangelskrav frå entreprenøren mot den tidlegare avtaleparten, dersom ikkje anna følgjer av avtalen mellom entreprenøren og den tidlegare avtaleparten. Føresegna her gjeld tilsvarande for vidare krav mellom tidlegare avtalepartar som følgjer av at forbrukaren har gjort gjeldande mangelskrav.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-37/

lovkommentar