Bustadoppføringslova § 38

Bustadoppføringslova § 38 regulerer tredjepersons ansvar for opplysninger. 

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer ansvar for opplysninger for tredjepersoner som ikke er tidligere ledd i entreprenørens leveranse. Dette kan for eksempel være interesseorganisasjoner eller kjedekontorer.

Bestemmelsene om reklamasjon i bustadoppføringslova § 30 gjelder for krav som er nevnt i første ledd. Det innebærer at forbrukeren må gjøre sitt krav gjeldende innen rimelig tid og senest innen fem år.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 38

Lovteksten

§ 38. Tredjepersons ansvar for opplysningar

Ein person som ikkje har mangelsansvar etter § 37, svarer andsynes forbrukaren etter reglane i § 35 dersom vedkomande har gjeve slike opplysningar om ytinga som § 27 nemner, på vegner av entreprenøren eller i eigenskap av eller på vegner av tidlegare leverandørledd.

For krav som nemnt i første ledd, gjeld føresegnene om reklamasjon i § 30 tilsvarande.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-38/

lovkommentar