Bustadoppføringslova § 39

Bustadoppføringslova § 39 gjelder tilfeller hvor det foreligger rettsmangler. En rettsmangel innebærer i denne sammenheng at det hviler en heftelse på entreprenørens ytelse som forbrukeren ikke var kjent med.

Kort forklart

Hvis en tredjeperson har en eiendomsrett, panterett eller annen rett i entreprenørens ytelse, gjelder bestemmelsene om mangler tilsvarende. Dette gjelder hvis ikke forbrukeren skal overta heftelsen etter avtalen. Det kan for eksempel være salgspant i materialer, eller servitutter som hefter på eiendommen.

Forbrukeren kan likevel alltid kreve erstatning for tap som følge av at entreprenørens ytelse tilhørte noen andre enn entreprenøren ved avtaleinngåelsen. Bestemmelsen gjelder også tilfeller hvor tredjepersonen har eiendomsrett til deler av ytelsen, for eksempel til materialer.

Entreprenørens erstatningsansvar etter bestemmelsen er objektivt. Forbrukeren skal slippe å bli innblandet i en tvist mellom entreprenøren og en tredjepart. Han skal ikke behøve å ta stilling til uenigheter eller uklarheter om tredjemannsrettigheter.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 39

Lovteksten

§ 39. Rettsmangel

Har ein tredjeperson eigedomsrett, panterett eller annan rett i det entreprenøren skal yte, gjeld føresegnene om manglar tilsvarande, om ikkje forbrukaren etter avtalen skal overta heftet. Forbrukaren kan likevel ikkje krevje retting etter § 32.

Forbrukaren kan likevel alltid krevje skadebot for tap som følgje av at det som entreprenøren skal yte, tilhøyrde ein annan enn entreprenøren da avtalen vart inngått, dersom forbrukaren ikkje kjende eller burde kjenne til det.

Gjer ein tredjeperson krav på å ha rett i det som entreprenøren skal yte, og dette vert motsagt frå entreprenøren, gjeld føresegnene i første og andre ledd tilsvarande når kravet ikkje er klårt ugrunna.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-39/

lovkommentar