Bustadoppføringslova § 4

Bustadoppføringslova § 4 regulerer lovens forhold til annen lovgivning, herunder forholdet til kjøpsloven, avhendingsloven og tomtefesteloven. 

Kort forklart

Om forholdet til kjøpsloven heter det at bustadoppføringslova gjelder såfremt ikke annet følger av kjøpsloven. Bestemmelsen ble ikke endret i forbindelse med vedtakelsen av forbrukerkjøpsloven, men det må antas at avgrensningen er den samme. Dette innebærer at en avtale ikke vil reguleres av bustadoppføringslova dersom den reguleres av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Bustadoppføringslova gjelder ikke for avtaler som ikke omfattes av bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b. For slike avtaler gjelder enten avhendingsloven eller tomtefesteloven.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 4

Lovteksten

§ 4. Tilhøvet til anna lovgjeving

Føresegnene i lova her gjeld berre så langt ikkje anna følgjer av lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp.

For avtale om rett til fast eigedom som ikkje er omfatta av § 1 første ledd bokstav b, gjeld lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom​ eller lov av 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste om ikkje anna går fram av lova her.

Kilde

Bustadoppføringslova § 4 med lovkommentar

lovkommentar