Bustadoppføringslova § 40

Bustadoppføringslova § 40 slår fast at bestemmelsene om mangler gjelder tilsvarende i forbindelse med offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger, heftelser eller krav som hviler på eiendommen.

Kort forklart

Bestemmelsen gjelder bare for avtaler som omfatter rett til grunnen.

Offentligrettslige rådighetsinnskrenkninger er lover og vedtak som begrenser retten til å bruke eiendommen eller til å disponere over den rettslig. De mest aktuelle vedtakene vil være de som gjelder den enkelte eiendommen, for eksempel vedtak om byggelinje eller fredning.

Med offentligrettslige heftelser menes ytelsesplikter som for eksempel eiendomsskatt og andre offentlige avgifter. Slike heftelser vil kun unntaksvis bli regnet som mangel.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 40

Lovteksten

§ 40. Offentlegrettslege rådvaldsband

For avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), gjeld føresegnene om manglar tilsvarande i høve til offentlegrettslege rådvaldsband eller offentlegrettslege tyngsler på eigedomen.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-40/

lovkommentar