Bustadoppføringslova § 42

Bustadoppføringslova § 42 regulerer hvorvidt entreprenøren kan kreve justering av vederlaget ved endringer og tilleggsarbeid. Endringer og tilleggsarbeid kan komme etter krav fra forbrukeren, eller bygge på en særskilt avtale mellom partene.

Kort forklart

Begge parter kan i utgangspunktet kreve justering av vederlaget som følge av endringer og tilleggsarbeid. Dette kan følge av den opprinnelige avtalen mellom partene, eller være fastsatt i en særskilt skriftlig avtale om de aktuelle endringene eller tilleggsarbeidet. Dette innebærer blant annet at det er adgang til å regulere vederlaget for endringer og tilleggsarbeid på forhånd. Det kan for eksempel tenkes en avtale hvor forbrukeren, dersom han ønsker tilleggsarbeid, skal betale en fastsatt timepris i tillegg til materialkostnadene.

Bestemmelsens andre ledd regulerer de tilfeller hvor partene kan kreve justering av avtalt vederlag utover det som følger av opprinnelig eller særskilt skriftlig avtale. Dersom man kan kreve justering etter andre ledd, må justeringen skje etter bestemmelsen i tredje ledd. Justeringen skal da skje på grunnlag av nødvendig kostnadsøkning eller oppnåelig innsparing for entreprenøren, med tilsvarende endring av entreprenørens tillegg.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 42

Lovteksten

§ 42. Justering for endringar og tilleggsarbeid

Partane kan krevje justering av vederlaget som følgje av endringar og tilleggsarbeid i den mon det følgjer av den opprinnelege avtalen eller er fastsett i særskilt skriftleg avtale om endringane eller tilleggsarbeidet.

Elles kan justering av avtalt vederlag berre krevjast

a. dersom krav på tillegg eller frådrag er framsett i samband med kravet om endringar eller tilleggsarbeid, eller

b. i den mon den andre parten måtte skjøne at endringane eller tilleggsarbeidet ville føre til eit slikt krav.

Justering av vederlaget etter andre ledd skal skje på grunnlag av nødvendig kostnadsauke eller oppnåeleg innsparing for entreprenøren med tilsvarande endring av entreprenørens påslag.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-42/

lovkommentar