Bustadoppføringslova § 43

Bustadoppføringslova § 43 regulerer entreprenørens krav på tilleggsvederlag for økte kostnader som følge av andre forhold enn endringer og tilleggsarbeid.

Kort forklart

Entreprenøren kan kreve tilleggsvederlag for kostnader som kommer av forhold på forbrukerens side. Dette kan være manglende medvirkning, feil fra konsulenter eller sideentreprenører, eller uventede vanskeligheter knyttet til forbrukerens eiendom. Andre eksempler er manglende rydding og klargjøring av byggetomten eller mangelfull prosjektering.

Bestemmelsen gjelder også for kostnader som skyldes endringer i offentligrettslige krav, for eksempel isolasjonskrav, krav til ledninger og brannsikring.

Hvis forbrukeren har rett på tilleggsfrist etter bustadoppføringslova § 51, kan entreprenøren ikke kreve noe tilleggsvederlag etter bestemmelsen her.

Relevante rettskilder

Rt. 1999 s. 922

RG 2000 s. 756

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 43

Lovteksten

§ 43. Tilleggsvederlag i andre tilfelle

Entreprenøren kan krevje tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kjem av forhold på forbrukarens side, med tilsvarande endring av entreprenørens påslag. Entreprenøren kan likevel ikkje krevje tilleggsvederlag på grunn av manglande medverknad dersom forbrukaren har krav på tilleggsfrist etter § 51.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-43/

lovkommentar