Bustadoppføringslova § 44

Bustadoppføringslova § 44 regulerer spørsmålet om vederlag for forberedelser som er gjort før arbeidet er bestilt.

Kort forklart

Bestemmelsen gjelder kun arbeid som har karakter av forberedelse til en bestilling. Den gjelder ikke selvstendige konsulentoppdrag, undersøkelser av eiendommen eller liknende.

Bestemmelsen vil komme til anvendelse der avtale ikke blir inngått, ellers vil entreprenøren ta hensyn til forberedelsene når vederlaget blir avtalt mellom partene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 44

Lovteksten

§ 44. Vederlag for førebuing m.m.

For utgreiingar, teikningar, utarbeiding av pristilbod og for liknande førebuing før ytinga er bestilt, skal forbrukaren berre betale vederlag dersom det er opplyst eller teke atterhald om det på førehand.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-44/

lovkommentar