Bustadoppføringslova § 45

Bustadoppføringslova § 45 regulerer hvem som har risikoen for skade på arbeid og materialer.

Kort forklart

Forbrukeren skal ikke betale for arbeid eller materialer som blir skadet eller går tapt før overtagelsen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis skaden skyldes forhold på forbrukerens side.

Entreprenøren må rette eller omgjøre arbeid som blir skadet eller ødelagt ved en tilfeldig hendelse før overtagelsen, som ikke skyldes forhold på forbrukerens side. Han vil ikke kunne kreve tilleggsvederlag for dette.

Entreprenøren har også risikoen for materialer som forbrukeren har skaffet selv, dersom disse blir overlatt til entreprenøren. Dette innebærer at hvis slike materialer blir skadet, vil entreprenøren måtte skaffe nye materialer eller utbedre skaden på egen regning. Hvis han ikke gjør dette, risikerer han at ytelsen får en mangel.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 45

Lovteksten

§ 45. Vågnaden for ytinga

Forbrukaren skal ikkje betale for arbeid eller materialar som blir skadde eller går tapt ved ei hending før overtakinga som ikkje kjem av forhold på forbrukarens side. Entreprenøren har òg vågnaden for materialar som forbrukaren har skaffa, dersom dei er overlatne til entreprenøren.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-45/

lovkommentar