Bustadoppføringslova § 46

Bustadoppføringslova § 46 regulerer spørsmålet om betalingstiden for entreprenørens ytelse. 

Kort forklart

Hovedregelen er at forbrukeren skal betale ved påkrav etter overtagelse, dersom annet ikke er avtalt. Partene står følgelig fri til å avtale et annet betalingstidspunkt. Avtaler om forskuddsbetaling vil imidlertid bare være gyldige innenfor de rammene som følger av bustadoppføringslova § 47.

Partene kan avtale at forbrukeren skal stille garanti eller på en annen måte stille sikkerhet for betalingen. Bestemmelsen omfatter blant annet vanlige «finansieringsbevis», altså en bekreftelse fra banken om at det er gitt byggelån, og om at lånet ikke skal utbetales til noen andre enn entreprenøren. Hvis forbrukeren ikke stiller noen sikkerhet for betalingen, kan det gi grunnlag for stansing av arbeidet eller heving.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 46

Lovteksten

§ 46. Betalingstid

Er ikkje betalingstida avtalt, skal forbrukaren betale når entreprenøren krev det etter overtaking. Ved avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), kan entreprenøren berre krevje betaling mot heimelsoverføring.

Det kan avtalast at forbrukaren skal stille garanti eller gje trygd på annan måte for rett betaling. Blir ikkje trygd gjeven i samsvar med avtalen, skal dette reknast likt med manglande betaling.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-46/

lovkommentar