Bustadoppføringslova § 47

Bustadoppføringslova § 47 regulerer adgangen til å avtale at forbrukeren skal betale for entreprenørens ytelse på forskudd, det vil si før overtagelse.

Kort forklart

Bestemmelsens første ledd regulerer hvordan ordninger med forskuddsbetaling kan utformes. For at avtale om forskuddsbetaling skal være bindende for forbrukeren, må vilkårene i denne bestemmelsen være oppfylt. Hvis vilkårene ikke er oppfylt, kan klausulen om forskuddsbetaling bli kjent ugyldig.

Andre ledd er en særregel for avtaler som omfatter rett til grunnen. Her vil situasjonen være annerledes enn hvis forbrukeren selv eier grunnen. Forskuddsbetaling kan her bare avtales etter første ledd dersom betaling skal skje etter at forbrukeren har fått overført hjemmelen til eiendommen, eller det er stilt garanti som nevnt i tredje ledd.

Tredje ledd slår fast at forskuddsbetaling kan avtales uten hensyn til om vilkårene i første ledd bokstav a og b er oppfylte, dersom betalingen er sikret med garanti fra en finansinstitusjon.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 47

Lovteksten

§ 47. Forskotsbetaling

Avtale om at forbrukaren skal betale avdrag eller forskot på entreprenørens vederlag, gjeld berre så langt

a. verdien av arbeid som er utført på eigedomen, saman med materialar som er tilførte eigedomen, minst svarer til det som til kvar tid er betalt,

b. det ikkje kviler salspant eller andre hefte på materialar som er innbygde eller tilførte eigedomen, og som skal betalast ved avdraget, og

c. minst ein tiandedel av vederlaget ikkje skal betalast før overtakinga.

Ved avtalar som omfattar rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), kan det berre avtalast forskotsbetaling etter første ledd dersom betalinga skal skje etter at forbrukaren har fått overført heimelen til eigedomen utan andre hefte enn dei som forbrukaren skal overta, eller det er stilt garanti som nemnd i tredje ledd.

Sjølv om vilkåra i første ledd bokstav a og b ikkje er oppfylte, kan det avtalast at forbrukaren skal betale avdrag mot sjølvskuldgaranti frå ein finansinstitusjon som har rett til å tilby slik teneste i Noreg. § 12 sjette og sjuande ledd gjeld tilsvarande.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-47/

lovkommentar