Bustadoppføringslova § 48

Bustadoppføringslova § 48 inneholder regler om regning, sluttoppgjør og gebyr. 

Kort forklart

Forbrukeren kan kreve å få en spesifisert regning som grunnlag for avdrag og sluttoppgjør. I hvilken grad regningen skal spesifiseres beror på avtalen om vederlag. Dersom det er avtalt en fast pris, og regningen tilsvarer den avtalte summen, har entreprenøren ingen plikt til å spesifisere regningen ytterligere. Forbrukeren kan nekte å betale dersom han ikke får en slik regning fra entreprenøren etter å ha fremsatt krav om dette.

Bestemmelsens andre og tredje ledd regulerer virkningene av at entreprenøren har gitt forbrukeren et sluttoppgjør. Hvis forbrukeren har fått en regning for sluttoppgjøret, kan entreprenøren ikke senere kreve å rette dette. Det gjelder imidlertid ikke dersom det er tatt et særskilt forbehold, eller dersom forbrukeren måtte forstå at det var en feil i regningen. Etter tredje ledd vil sluttoppgjøret i utgangspunktet være bindende for forbrukeren dersom han ikke reiser noen innvendinger mot det innen en måned.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 48

Lovteksten

§ 48. Rekning, sluttoppgjer og gebyr

Forbrukaren kan setje som vilkår for betaling av avdrag og sluttoppgjer at entreprenøren legg fram rekning som kan kontrollerast. Tillegg for prisstiging, justering av vederlaget etter § 42 og tillegg etter § 43 skal gå fram særskilt.

Har forbrukaren fått rekning for sluttoppgjer, kan entreprenøren ikkje seinare krevje retting av sluttoppgjeret. Dette gjeld likevel ikkje dersom det er teke særskilt atterhald eller forbrukaren måtte forstå at det var feil i rekninga.

Rekning for sluttoppgjer utan atterhald er bindande for forbrukaren dersom innvending ikkje er reist seinast ein månad etter at rekninga er motteken. Dette gjeld likevel ikkje dersom lågare vederlag følgjer av avtalen, eller dersom kravet er urimeleg.

Entreprenøren kan ikkje krevje bestillingsgebyr, ordregebyr, ekspedisjonsgebyr, gebyr for skriving av rekning e.l. i tillegg til vederlaget.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-48/

lovkommentar