Bustadoppføringslova § 5

Bustadoppføringslova § 5 regulerer risikoen for sending av melding. Tilsvarende bestemmelser finnes i kjøpsloven § 82håndverkertjenesteloven § 4, avhendingsloven § 2-8 og forbrukerkjøpsloven § 4.

Kort forklart

Hovedregelen er at mottakeren har risikoen for at meldingen blir borte eller skadet underveis, forutsatt at meldingen er forsvarlig sendt. Loven stiller ikke krav til at meldingen må være skriftlig. Det er imidlertid et vilkår at meldingen må være sendt på en forsvarlig måte. Om det er tilstrekkelig med muntlig melding, for eksempel over telefon, vil bero på de konkrete forholdene i saken. Partene vil som oftest være best tjent med å sende meldinger skriftlig. Enkelte bestemmelser i loven inneholder vilkår om at meldingen må være mottatt, se for eksempel bustadoppføringslova § 48 tredje ledd og bustadoppføringslova § 56 første ledd.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 5

Lovteksten

§ 5. Vågnaden for sending av melding

Dersom ein part gjev melding i samsvar med lova og sender ho på forsvarleg måte, og ikkje anna framgår, kan sendaren gjere gjeldande at meldinga er gjeven i tide sjølv om ho vert forseinka eller på annan måte ikkje kjem fram slik ho skulle.

Kilde

Bustadoppføringslova § 5 med lovkommentar

lovkommentar