Bustadoppføringslova § 50

Bustadoppføringslova § 50 handler om tidspunktet for når eventuell medvirkning fra forbrukerens side skal finne sted. Bestemmelsen må ses i sammenheng med bustadoppføringslova § 51 om forbrukerens krav på tilleggsfrist.

Kort forklart

Bestemmelsen tydeliggjør at forbrukeren må oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen til avtalt tid, og med hensyn til entreprenørens arbeid.

Med «medvirkning» siktes det primært til øvrige sideforpliktelser enn betalingsplikten. Sideforpliktelsene kan for eksempel bestå i arbeid som forbrukeren selv skal utføre, eller i å slippe entreprenøren til på eiendommen, samt legge til rette for at han kan utføre jobben.

Hvis forbrukeren ikke medvirker i henhold til avtalen, kan entreprenøren kreve tilleggsfrist etter bustadoppføringslova § 11, eller tilleggsvederlag etter bustadoppføringslova § 43. Ved mer alvorlige brudd på medvirkningsplikten kan entreprenøren også få rett til å heve avtalen og kreve erstatning etter bustadoppføringslova §§ 57 og 58.

Relevante rettskilder

LG-2011-69436

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 50

Lovteksten

§ 50. Forbrukarens medverknad

Skal forbrukaren eller nokon forbrukaren svarer for, levere teikningar, skaffe materialar eller medverke på anna vis, skal medverknaden ytast til den tida som er avtalt, og elles til slik tid at det blir teke rimeleg omsyn til utføringa av entreprenørens arbeid.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-50/

lovkommentar