Bustadoppføringslova § 51

Bustadoppføringslova § 51 inneholder bestemmelser om tilleggsfrist for forbrukeren med hensyn til betaling og medvirkning.

Kort forklart

Bestemmelsen omfatter både betalingsfrister og frister for medvirkning. Bokstav a innebærer at forbrukeren kan kreve tilleggsfrist dersom hans betaling eller medvirkning blir forsinket som følge av forhold på entreprenørens side. Bokstav b innebærer at forbrukeren kan kreve tilleggsfrist dersom betalingen eller medvirkningen blir forsinket på grunn av en hindring utenfor hans kontroll, som det ikke er rimelig å forvente at han kunne ha regnet med på avtaletiden, eller som han kunne unngått eller overvunnet følgene av. Det må her tas hensyn til at forbrukeren som regel ikke er profesjonell, og ofte har begrensede ressurser.

Hvis betalingen eller medvirkningen blir forsinket grunnet en tredjeperson som forbrukeren svarer for, har forbrukeren krav på tilleggsfrist hvis tredjepersonen ville hatt krav på tilleggsfrist etter andre ledd. Tredjeperson som forbrukeren svarer for omfatter konsulenter, sideentreprenører m.m.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 51

Lovteksten

§ 51. Tilleggsfrist

Forbrukaren kan krevje lenging av fristar for betaling og medverknad dersom

a. betalinga eller medverknaden blir seinka på grunn av entreprenørens forhold, eller

b. betalinga eller medverknaden blir seinka på grunn av ei hindring utanfor forbrukarens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at forbrukaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at forbrukaren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

Blir betalinga eller medverknaden seinka på grunn av ein tredjeperson som forbrukaren svarer for, har forbrukaren krav på tilleggsfrist dersom tredjepersonen ville ha hatt krav på tilleggsfrist etter andre leddet.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-51/

lovkommentar