Bustadoppføringslova § 52

Bustadoppføringslova § 52 regulerer forbrukerens rett til å kreve avbestilling, og hvordan oppgjøret mellom partene skal skje i de tilfellene hvor forbrukeren avbestiller. Bestemmelsene om oppgjøret i andre til fjerde ledd gjelder imidlertid ikke når avbestillingen omfatter rett til grunn. I disse tilfellene vil § bustadoppføringslova 53 første ledd komme til anvendelse.

Kort forklart

Forbrukeren har som hovedregel rett til å avbestille ytelsen eller deler av den. Når forbrukeren avbestiller ytelsen, har entreprenøren ikke lenger rett til å fortsette med arbeid på forbrukerens eiendom.

Entreprenøren kan kreve vederlag for den delen av arbeidet som er utført før avbestillingen. Dette vil enten være den faste prisen som er avtalt mellom partene for den aktuelle delen av arbeidet, eller en pris fastsatt etter bustadoppføringslova § 41 andre ledd.

Entreprenøren kan kreve erstatning for økonomisk tap som han lider som følge av avbestillingen, såfremt forbrukeren med rimelighet kunne regne med tapet som følge av avbestillingen. Dette kan være tap som følge av allerede innkjøpte materialer som ikke kan brukes til andre formål, ansvar overfor underentreprenører for påløpte kostnader, utført prosjekteringsarbeid for resten av bygget m.m. Entreprenøren kan også kreve dekket tapt fortjeneste eller dekningsbidrag.

Fjerde ledd inneholder et unntak fra forbrukerens erstatningsplikt etter tredje ledd dersom avbestillingen skyldes omstendigheter utenfor forbrukerens kontroll.

Relevante rettskilder

Rt. 2003 s. 486

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 52

Lovteksten

§ 52. Avbestilling

Forbrukaren kan avbestille ytinga eller delar av den før overtaking.

For arbeid som er utført før avbestillinga, kan entreprenøren krevje vederlag. Vederlaget skal fastsetjast på grunnlag av dei prisane som er avtalt, eller dersom dette ikkje let seg gjere, etter føresegnene i § 41 andre ledd.

Entreprenøren kan vidare krevje skadebot for økonomisk tap så langt forbrukaren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av avbestillinga. Dette gjeld òg tapt forteneste så langt det blir godtgjort at det ikkje var mogleg å oppnå ei tilsvarande forteneste ved oppdrag frå andre. Ved utmålinga gjeld elles føresegnene i § 36 tilsvarande.

Skadebot etter tredje ledd kan likevel ikkje krevjast dersom avbestillinga kjem av at forbrukaren ikkje kan gjere seg nytte av arbeidet, yte nødvendig medverknad eller betale på grunn av ei hindring som ligg utanfor forbrukarens kontroll, og det ikkje er rimeleg å vente at forbrukaren kunne ha rekna med hindringa på avtaletida, eller at forbrukaren skal unngå eller overvinne følgjene av hindringa.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-52/

lovkommentar