Bustadoppføringslova § 53

Bustadoppføringslova § 53 regulerer avbestilling fra forbrukeren der kjøpet også omfatter rett til grunn eller tomt. Dette omfatter erverv av bolig i eierseksjonssameier, borettslag og kjøp av enebolig sammen med erverv av tomt.

Kort forklart

Ved avbestilling av entreprenørens ytelse hvor kjøpet også omfatter rett til grunn, skal utmålingen av tapet tilsvare det økonomiske tapet som entreprenøren blir påført ved avbestillingen. Dersom det for eksempel gjelder avbestilling av en nyoppført leilighet i et leilighetskompleks, vil tapet omfatte salgsutgifter, annonsering, samt prisnedgang som følge av markedssvinginger mv.

Hvis tomten blir solgt med en såkalt byggeklausul, vil avbestilling av oppføringen av bygget også gi rett til å avbestille ervervet av tomten. Reglene om erstatning i første ledd gjelder tilsvarende.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 53

Lovteksten

§ 53. Avbestilling som omfattar rett til grunn

§ 52 andre til fjerde ledd gjeld ikkje når avbestillinga omfattar rett til grunn (jf. § 1 første ledd bokstav b). I slike tilfelle kan entreprenøren krevje skadebot for økonomisk tap så langt forbrukaren rimeleg kunne rekne med tapet som ei følgje av avbestillinga. Ved utmålinga gjeld føresegnene i § 36 tilsvarande.

Dersom heile ytinga etter avtalen med entreprenøren vert avbestilt, kan forbrukaren òg avbestille ytinga etter avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren dersom

a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, og

b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

Retten til avbestilling gjeld utan omsyn til om avtalen om grunnen er oppfylt, men entreprenøren kan setje som vilkår for avbestilling at ytingane etter avtalen om rett til grunnen blir førte attende. Skadebot kan krevjast etter føresegnene i første ledd.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-53/

lovkommentar