Bustadoppføringslova § 54

Bustadoppføringslova § 54 gir partene rett til å avtale et avbestillingsgebyr  i stedet for det alminnelige erstatningsansvaret ved avbestilling som følger av bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Kort forklart

Partene kan avtale at forbrukeren ved eventuell avbestilling skal betale et fast beløp fremfor at erstatningen skal utmåles etter reglene i bustadoppføringslova §§ 52 og 53.

Avbestillingsgebyret skal være rimelig sammenliknet med bestemmelsene om erstatningsutmåling. Dette innebærer at det ikke kan avtales et høyt avbestillingsgebyr som skal «skremme» forbrukeren fra å avbestille, eller at entreprenøren skal få erstatning ut over det tapet som han rettmessig skal ha dekket.

Relevante rettskilder

HR-2010-1597-A

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 54

Lovteksten

§ 54. Avbestillingsgebyr

I staden for skadebotansvar etter § 52 eller § 53 kan avtalen fastsetje ei normalskadebot (avbestillingsgebyr) ved avbestilling. Normalskadebota lyt verke rimeleg i lys av føresegnene i § 52 og § 53. Unntaka frå skadebotplikta i § 52 fjerde ledd gjeld tilsvarande.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-54/

lovkommentar