Bustadoppføringslova § 55

Bustadoppføringslova § 55 gir en oversikt over entreprenørens krav ved forsinkelse fra forbrukerens side.

Kort forklart

Hvis forbrukeren ikke betaler eller medvirker i henhold til de frister som følger av avtalen mellom partene, kan entreprenøren stanse arbeidet og kreve tilleggsvederlag, heve avtalen og kreve erstatning, eller kreve rente og erstatning for rentetap. Bestemmelsen er ikke en selvstendig hjemmel for misligholdsbeføyelsene, og det må ses hen til de senere bestemmelsene i kapittelet for nærmere vilkår for de ulike beføyelsene.

Hvis avtalen omfatter rett til grunnen, har forbrukeren ikke krav på å overta eiendommen eller få overført hjemmelen før betaling eller medvirkning er ytt i henhold til avtalen. Dette er begrunnet i prinsippet om «ytelse mot ytelse».

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 55

Lovteksten

§ 55. Entreprenørens krav ved forseinking

Dersom betaling eller medverknad frå forbrukarens side ikkje blir ytt til dei tider entreprenøren kan krevje etter §§ 46, 47, 50 og 51, kan entreprenøren

a. stanse arbeidet og krevje tilleggsvederlag etter § 56, jf. § 43,

b. heve avtalen og krevje skadebot etter §§ 57 og 58,

c. krevje rente og skadebot for rentetap etter § 59

Omfattar avtalen rett til grunn (§ 1 første ledd bokstav b), har forbrukaren ikkje krav på overtaking eller heimelsoverføring før betaling og medverknad er ytt i samsvar med avtalen, sjå likevel § 49 om høve til deponering av omtvista beløp.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-55/

lovkommentar