Bustadoppføringslova § 56

Bustadoppføringslova § 56 regulerer entreprenørens rett til å stanse arbeidet dersom forbrukeren misligholder avtalen. 

Kort forklart

Stansing av arbeidet vil kun være aktuelt dersom det foreligger mislighold av avtalt forskuddsbetaling. Det er ikke noe krav om at betalingsmisligholdet må være vesentlig. Det vil i prinsippet være tilstrekkelig at betalingen ikke er fullgod, eller at den er forsinket.

Entreprenøren vil ikke kunne stanse arbeidet hvis betalingsmisligholdet skyldes forhold på hans side, eller hvis det skyldes hindringer som kan måtte forvente.

Entreprenøren må varsle forbrukeren før han stanser arbeidet. Hvis arbeidet blir stanset uten at entreprenøren har noen rett til å gjøre det, kan det føre til mislighold fra entreprenørens side.

Relevante rettskilder

Rt. 1999 s. 768

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 56

Lovteksten

§ 56. Stansing av arbeidet

Betaler forbrukaren ikkje avtalt avdrag eller forskot på entreprenørens vederlag til rett tid, kan entreprenøren gje forbrukaren varsel om stansing. Betaler ikkje forbrukaren snarast råd etter at han har motteke eit slikt varsel, kan entreprenøren stanse arbeidet. Entreprenøren skal likevel i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på byggjeplassen. § 58 tredje ledd gjeld tilsvarande.

Blir arbeidet stansa, kan entreprenøren krevje tilleggsvederlag etter § 43.

Føresegnene i første og andre ledd gjeld tilsvarande dersom det er klårt at betalinga kjem til å bli forseinka, og forbrukaren på førespurnad ikkje gjev fullgod trygd for betalinga.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-56/

lovkommentar