Bustadoppføringslova § 57

Bustadoppføringslova § 57 regulerer vilkårene for at entreprenøren skal kunne heve avtalen som følge av forsinket betaling eller medvirkning fra forbrukerens side. 

Kort forklart

Entreprenøren kan heve avtalen dersom forsinkelsen fra forbrukerens side innebærer et vesentlig kontraktsbrudd. Misligholdet, som kan bestå i betalingsmislighold eller manglende medvirkning, må være av en viss art og omfang. Viktige momenter ved vurderingen av om kontraktsbruddet er vesentlig, er forsinkelsens varighet, årsaken til forsinkelsen og eventuell størrelse på den summen som ikke er betalt.

Entreprenøren mister hevingsretten når forbrukeren har overtatt eiendommen, eller etter at skjøte eller festedokument er tinglyst eller gitt til forbrukeren. Dette gjelder såfremt entreprenøren ikke har tatt et hevingsforbehold i avtalen.

Entreprenøren kan heller ikke heve etter at forbrukeren har betalt, med mindre han har gitt melding til forbrukeren om hevingskravet før eller så fort han fikk vite om betalingen eller medvirkningen. Det er ikke rimelig hvis entreprenøren skal kunne vente med å fremme et hevingskrav til etter at betaling faktisk har skjedd.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 57

Lovteksten

§ 57. Heving

Entreprenøren kan heve avtalen dersom forseinking med forbrukarens betaling eller medverknad inneber vesentleg avtalebrot. Entreprenøren kan òg heve avtalen dersom det er klårt at det kjem til å oppstå slik forseinking, og forbrukaren på førespurnad ikkje gjev fullgod trygd for oppfyllinga.

Entreprenøren kan ikkje heve avtalen etter overtaking eller etter at skøyte eller festedokument er tinglyst eller gjeve forbrukaren. Hevingsretten står ved lag om entreprenøren har teke atterhald om det, eller om forbrukaren ikkje held fast ved avtalen.

Når forbrukaren har betalt, kan entreprenøren ikkje heve avtalen med mindre det er gjeve melding til forbrukaren om hevingskravet før eller straks entreprenøren fekk vete om betalinga eller medverknaden.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-57/

lovkommentar