Bustadoppføringslova § 58

Bustadoppføringslova § 58 regulerer oppgjøret etter og virkningene av heving etter forsinkelse fra forbrukerens side. Vilkårene for heving følger av bustadoppføringslova § 57.

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer oppgjøret etter og virkningene av at entreprenøren hever avtalen som følge av forsinkelse fra forbrukerens side.

Hvis entreprenøren hever avtalen, har han krav på oppgjør som om forbrukeren hadde avbestilt ytelsen på hevingstidspunktet. Bestemmelsen skal hindre at oppgjøret blir ulikt når forbrukeren selv tar initiativ ved å avbestille, sammenliknet med når entreprenøren hever på grunn av mislighold.

Etter andre ledd skal entreprenøren etter å ha hevet avtalen i rimelig omfang sikre utført arbeid, materialer og utstyr som finnes på byggeplassen.

Tredje ledd kommer til anvendelse dersom arbeidet er utført på forbrukerens eiendom. Entreprenøren har ikke krav på å få tilbake deler av arbeid som er ferdig utført på eiendommen, eller de betalte materialene som er tilført eiendommen.

Fjerde ledd inneholder en særregel som gjelder i de tilfeller hvor en avtale om rett til tomten er inngått med noen andre enn entreprenøren, og oppføring av bolig er et vilkår for denne avtalen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 58

Lovteksten

58. Verknadene av heving

Blir avtalen heva, har entreprenøren krav på oppgjer som om forbrukaren hadde avbestilt på hevingstidspunktet (§ 52 eller § 53).

Etter heving skal entreprenøren i rimeleg omfang sikre utført arbeid og materialar og utstyr som finst på byggjeplassen.

Entreprenøren har ikkje krav på å få attende delar av arbeid som er utført på forbrukarens eigedom, eller betalte materialar som er tilførte eigedomen, om ikkje anna følgjer av gyldig atterhald.

Er avtale om rett til grunnen gjort med nokon annan enn entreprenøren, og oppføringa av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, kan entreprenøren krevje at ytingane etter den avtalen blir førte attende dersom avtalen mellom entreprenøren og forbrukaren blir heva på grunn av mishald frå forbrukaren.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-58/

lovkommentar