Bustadoppføringslova § 59

Bustadoppføringslova § 59 presiserer at spørsmålet om forsinkelsesrente ved forsinket betaling, og eventuell erstatning for rentetap utover dette, reguleres av forsinkelsesrenteloven.

Kort forklart

De øvrige bestemmelsene om betalingsmislighold i kapittelet utelukker ikke forsinkelsesrente og erstatning for rentetap. Bestemmelsene i forsinkelsesrenteloven om når det foreligger renteplikt, størrelsen på renten m.m. skal altså gjelde fullt ut for erstatningskrav og andre krav etter loven. Forsinkelsesreglene gjelder også ved betalingsmislighold fra entreprenøren.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 59

Lovteksten

§ 59. Rente og skadebot for rentetap

Ved forseinka betaling kan entreprenøren krevje rente og skadebot for rentetap etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-59/

lovkommentar