Bustadoppføringslova § 6

Bustadoppføringslova § 6

Bustadoppføringslova § 6 inneholder bestemmelser om entreprenørens erstatningsansvar.

Kort forklart

Som hovedregel er det bustadoppføringslovas erstatningsregler som kommer til anvendelse ved kontraktsbrudd fra entreprenørens side. Det er imidlertid to unntak fra erstatningsansvaret etter bustadoppføringslova. For det første gjelder loven ikke ved personskade, og for det andre gjelder den ikke for tap i næring. For slikt tap, samt for tap som ikke er en følge av kontraktsbruddet, gjelder de alminnelige erstatningsreglene. Personskade omfatter både psykisk og fysisk skade på person, mens tap i næring for eksempel vil være dersom en selvstendig næringsdrivende ikke kan starte opp bedriften som planlagt grunnet forsinkelse med byggearbeidene.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 6

 

Lovteksten

§ 6. Skadebotansvar

Føresegnene om skadebotansvar for entreprenøren og konsulenten gjeld ikkje for tap som følgje av personskade eller for tap i næring. For slikt tap og for tap som ikkje er følgje av avtalebrot, gjeld allmenne skadebotreglar.

Ein entreprenør kan ikkje fråskrive seg ansvar for tap utanfor næring som forbrukaren lir på grunn av tingskade.

Kilde

Bustadoppføringslova § 6 med lovkommentar

lovkommentar