Bustadoppføringslova § 60

Bustadoppføringslova § 60 regulerer situasjoner hvor arbeidet blir langvarig forsinket som følge av hindringer utenfor partenes kontroll. Partene vil kunne ha et legitimt behov for å komme ut av avtaleforholdet uten at dette skal medføre mislighold, hvis avbruddet innebærer at forutsetningene for avtalen blir vesentlig forandret.

Kort forklart

Det er ikke tilstrekkelig at arbeidet bare er litt forsinket. Det må foreligge et langvarig avbrudd, eller en situasjon hvor arbeidet ikke kan komme igang i det hele tatt.

Ved vurderingen av om forutsetningene for avtalen blir vesentlig endret, må man se på begge partenes stilling. Et relevant moment ved vurderingen vil være om partene har forutsatt at arbeidet skal utføres raskt, eventuelt innen en særskilt frist. For forbrukeren sin del må man vurdere behovet for en ferdigstilt bolig innen en viss tid, og om han ut fra dette har god grunn til å si seg løs fra avtalen. For entreprenøren sin del må man blant annet vurdere hva slags problemer en forsinkelse vil skape i forbindelse med utførelsen av andre oppdrag.

Når en part sier seg løst fra avtalen etter bestemmelsen her, foreligger det ikke et mislighold av avtalen. Dette innebærer at det ikke er grunnlag for erstatningskrav.

Partene har, på visse vilkår, rett til å kreve at ytelsen etter avtale om rett til grunnen med annen enn entreprenøren, blir tilbakeført dersom en av partene sier seg løst fra avtalen etter bestemmelsen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 60

Lovteksten

§ 60. Langvarig avbrot

Kvar av partane kan seie seg løyst frå avtalen dersom arbeidet må avbrytast eller ikkje kan kome i gang på grunn av omstende som nemnde i § 11 første ledd bokstav c eller § 51 første ledd bokstav b, i så lang tid at føresetnadene for avtalen blir vesentleg endra. Likt med avbrot av arbeidet skal reknast utsetjing av overtaking eller heimelsoverføring.

Føresegnene i § 21 gjeld tilsvarande dersom ein av partane seier seg løyst frå avtalen etter første ledd. Partane har ikkje krav på skadebot.

Dersom ein av partane seier seg løyst frå avtalen etter første ledd, kan kvar av partane krevje at ytinga etter avtale om rett til grunnen som er gjort med nokon annan enn entreprenøren, går attende dersom

a. planlegging og oppføring av bustaden er eit vilkår for avtalen om rett til grunnen, og

b. avtalen med entreprenøren omfattar det hovudsaklege av både planlegging og oppføring av bustaden.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-60/

lovkommentar