Bustadoppføringslova § 61

Bustadoppføringslova § 61 regulerer virkeområdet for kapittelet om erstatningsansvar for en konsulent.

Kort forklart

Bustadoppføringslova kapittel 9 handler om konsulentavtaler med en forbruker. Konsulenter i denne sammenhengen vil typisk være arkitekter og ingeniører. Advokater, økonomer o.l. omfattes ikke av disse reglene, selv om de er rådgivere i en byggesak.

Konsulenten må være en selvstendig oppdragstaker. Han må ikke være ansatt hos forbrukeren. Konsulenten må utføre arbeidet som ledd i sin næringsvirksomhet.

Kapittelet gjelder bare konsulentavtaler i forbindelse med oppføring av ny bolig. Kapittelet gjelder ikke prosjektering av ombyggingsarbeid.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 61

Lovteksten

§ 61. Verkeområdet for kapitlet

Føresegnene i dette kapitlet gjeld konsulentavtalar med forbrukar.

Med konsulentavtale er det meint ein avtale mellom ein sjølvstendig oppdragstakar (konsulenten) og ein oppdragsgjevar (forbrukaren, jf § 2) om planlegging av oppføring av bygning til bustadføremål eller planlegging av arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring.

Føresegnene i kapitlet gjeld berre dersom konsulenten skal utføre arbeidet som ledd i næringsverksemd, medrekna tilfelle der organisasjonar eller offentleg verksemd står for planlegging mot godtgjersle.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-61/

lovkommentar