Bustadoppføringslova § 62

Bustadoppføringslova § 62 slår fast at konsulenten ikke kan begrense det ansvaret som han har etter alminnelige regler på grunn av feil.

Kort forklart

Konsulenten kan ikke avtale seg bort fra det erstatningsansvaret som han har på grunn av feil etter alminnelige erstatningsregler. Bestemmelsen er til hinder for avgrensning av ansvaret, uansett om dette gjelder ansvarsgrunnlaget, karakteren av skaden eller tapet, eller omfanget av tapet. Ansvarsfraskrivelser som er vanlige i standardavtaler kan følgelig ikke gjøres gjeldende overfor forbrukeren.

Konsulenten kan fraskrive seg ansvar for tap i næring og tap som følge av personskade.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 62

Lovteksten

§ 62. Fråskriving av skadebotansvar på grunn av feil

Konsulenten kan ikkje fråskrive seg skadebotansvar som han eller ho har etter allmenne reglar på grunn av feil.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-62/

lovkommentar