Bustadoppføringslova § 63

Bustadoppføringslova § 63 regulerer reklamasjonsfristen for forbrukerens krav på erstatning fra konsulenten på grunn av feil.

Kort forklart

Forbrukeren mister retten til å kreve erstatning på grunn av feil dersom han ikke gir melding om kravet til konsulenten innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Kravet kan uansett ikke gjøres gjeldende senere enn fem år etter overtagelsen av ytelsen som oppdraget knytter seg til. Dette gjelder såfremt konsulenten ikke har tatt på seg ansvar for feil i lengre tid.

Hvis konsulenten eller noen som han svarer for har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, kan han ikke gjøre gjeldende at reklamasjonen er fremsatt for sent.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 63

Lovteksten

§ 63. Reklamasjon

Forbrukaren mistar retten til å krevje skadebot på grunn av feil dersom det ikkje er gjeve melding til konsulenten om kravet innan rimeleg tid etter at forbrukaren oppdaga eller burde ha oppdaga feilen. Kravet kan ikkje meldast seinare enn fem år etter overtakinga av den ytinga som oppdraget knyter seg til, om ikkje konsulenten har teke på seg å svare for feil i lengre tid.

Konsulenten kan ikkje gjere gjeldande at det er reklamert for seint etter denne paragrafen om tapet kjem av at konsulenten eller nokon konsulenten svarer for, har fare fram grovt aktlaust eller i strid med heider og god tru elles.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-63/

lovkommentar