Bustadoppføringslova § 64

Bustadoppføringslova § 64 inneholder bestemmelser hvordan tvister vedrørende avtaler som reguleres av loven skal løses.

Kort forklart

Bestemmelsen gjelder både konsulentavtaler og avtaler med forbruker om oppføring av eiendom. Særbestemmelsene om tvisteløsning gjelder også selv om det omtvistede spørsmålet ikke er lovregulert. Dette kan for eksempel være tvist om tap i næring, eller tvist med en konsulent om andre spørsmål enn erstatning.

Foreldelsesfristen avbrytes når en tvist blir bragt inn for en nemnd etter denne bestemmelsen, jf. foreldelsesloven § 16 andre ledd.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.21 (1996-1997) Om lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

Video om bustadoppføringslova § 64

Lovteksten

§ 64. Tvisteløysing

Denne føresegna gjeld avtalar med forbrukar om oppføring av eigarbustad, jf. § 1, og konsulentavtalar med forbrukar, jf. § 61.

Dersom det på grunnlag av avtale mellom entreprenørane eller konsulentane sine organisasjonar og Forbrukarrådet er skipa ei nemnd for tvistar om avtalar som går inn under lova her, og som er godkjend etter lov om klageorganer for forbrukersaker, kan kvar av partane leggje fram for nemnda ein tvist der nemnda er kompetent. Så lenge tvisten er til førehaving i nemnda, kan ikkje entreprenøren reise søksmål om same tvisteemnet.

Kilde

https://www.eiendomsrett.no/bustadoppforingslova-64/

lovkommentar