Bustadoppføringslova § 6 a

Bustadoppføringslova § 6 a er en generell bestemmelse som klargjør at skriftlighetskrav i loven ikke er til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon.

Kort forklart

Bestemmelsen åpner for at forbrukeren på forhånd kan akseptere at elektronisk kommunikasjon blir benyttet der det ellers stilles krav om skriftlighet i loven. Elektronisk kommunikasjon vil typisk være e-post, SMS og liknende meldingstjenester. Bestemmelsen er ikke et unntak fra bustadoppføringslova § 3. Selv om partene har avtalt å bruke elektronisk kommunikasjon, kan hver av dem kreve at avtalen blir satt opp skriftlig. Vilkåret for at elektronisk kommunikasjon kan brukes mellom partene er at forbrukeren uttrykkelig godtar dette. Det innebærer at forbrukeren må akseptere en særskilt utskilt klausul om bruk av elektronisk kommunikasjon.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.108 (2000-2001) Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

Video om bustadoppføringslova § 6 a

Lovteksten

§ 6 a. Bruk av elektronisk kommunikasjon

Krav i lova her om at avtale eller melding mv. skal vere skriftleg, er ikkje til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon om forbrukaren uttrykkeleg har godtatt dette.

Kilde

Bustadoppføringslova § 6 a med lovkommentar

lovkommentar